S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Telefón: 0915 665 786, otváracie hodiny: Pondelok - Piatok od 8:30 do 16:00, kontaktný mail: autoklem@slovanet.sk

TOVAR V AKCII

IC MMT A110 002

Cena 17,40 Eur (433,14 Kć)
akcia
Cena 11,10 Eur (276,31 Kć)
akcia
Cena 12,90 Eur (321,12 Kć)
akcia

KONTAKTY

Autoklem SK,s.r.o.
Mládežnícka 4473
017 01 Považská Bystrica
tel: 0915 665 786
autoklem(a)slovanet.sk
IČO: 50298381
IČ DPH: SK2120272451

» Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1.1  Prevádzkovateľom internetového obchodu www.pneuzavazia.sk je Autoklem SK s.r.o., Mládežnícka 4473, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50298381, DIČ 2120272451 (ďalej predávajúci).
1.2  Právne vzťahy medzi predávajúcim a každou osobou, ktorá je  kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.pneuzavazia.sk (ďalej kupujúci) sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
1.3  Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.pneuzavazia.sk uzavretá spôsobom uvedeným v článku 2. Objednávanie tovaru Všeobecných obchodných podmienok.
1.4  Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb sa nevzťahujú ustanovenia článku 5. Odstúpenie od zmluvy Všeobecných obchodných podmienok.

2. Objednávanie tovaru
2.1  Tovar uvedený na stránkach internetového obchodu www.pneuzavazia.sk.sk si kupujúci môže objednať týmito spôsobmi:
- zaregistrovaním sa v internetovom obchode www.pneuzavazia.sk a následným objednaním tovaru formou nákupného košíka
- odoslaním objednávky na e-mail autoklem@slovanet.sk , pričom objednávka musí obsahovať súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a kontaktné údaje kupujúceho:  meno, adresa, telefónne číslo, e-mail v prípade právnickej a podnikajúcej fyzickej osoby obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, meno kontaktnej osoby
2.2  Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru. Kúpna zmluva je uzavretá odoslaním e-mailu s potvrdením objednávky  kupujúcemu.
2.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky žiadať od kupujúceho dodatočné potvrdenie prípadne upresnenie objednávky vhodným spôsobom. V prípade, že kupujúci toto dodatočné potvrdenie prípadne upresnenie objednávky požadovaným spôsobom a v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty od začiatku ruší.

3. Cena a platobné podmienky
3.1  Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená predávajúcim riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.
3.2  Kúpna cena tovaru je cena uvedená v internetovom obchode www.pneuzavaiza.sk v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.pneuzavazia.sk sú zmluvné maloobchodné ceny, bez nákladov na dopravu a dodanie tovaru.
3.3 Daňový doklad zašle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Daňový doklad slúži zároveň ako dodací list.
3.3 Platba za tovar sa uskutočňuje v hotovosti formou dobierky, pri prevzatí tovaru, prevodom na účet alebo osobne. Doklad o zaplatení vystaví kupujúcemu prepravca po úhrade dobierky.
3.4 Ku kúpnej cene tovaru budú prirátané náklady na dopravu v závislosti od celkovej hmotnosti zásielky. Pre zásielky mimo územia Slovenskej republiky budú ku kúpnej cene prirátané náklady na dopravu podľa platného cenníka prepravcu

3.5 Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 200€,- má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu o čom bude zákazník vopred informovaný.

4. Dodacie podmienky
4.1  Dodanie objednaného tovaru bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase zvyčajne do siedmych pracovných dní od potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺženia dodacej doby na základe nepredvídaných okolností. O predĺžení dodacej doby bude predávajúci informovať kupujúceho a po vzájomnej dohode určia novú dodaciu dobu.
4.2  V prípade špeciálnej objednávky sa po dohode s kupujúcim stanovuje individuálna dodacia doba.
4.3  Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
4.4  Predávajúci zasiela objednaný tovar kupujúcemu na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom Slovenskej pošty.
4.5  Tovar je možné po dohode s predávajúcim vyzdvihnúť osobne na adrese: Autoklem SK, s.r.o., Mládežnícka 4473, 017 01 Považská Bystrica

4.6  Kupujúci je povinný tovar od prepravcu/pracovníka pošty prevziať. Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru.V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou (manipulačné, prepravné a iné náklady). Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok je záväzná a preto ak kupujúci neprevezme zásielku je povinný uhradiť vzniknuté náklady na jej odoslanie vo výške (poštovné, balné, poplatok za vrátenie zásielky), pretože kupujúci je povinný podľa §365, §370 a §447 Obch. zákoníka prevziať riadne a včas doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť za neho kúpnu cenu. Všetky neuhradené pohľadávky budú vymáhané súdnou cestou vrátane nákladov s tým spojených.

4.7  Pri preberaní tovaru od prepravcu/pracovníka pošty je kupujúci povinný tovar riadne skontrolovať, skontrolovať počet balíkov a neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi/pracovníkovi pošty. V prípade porušenia originálneho obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky s tovarom kupujúci od prepravcu/pracovníka pošty zásielku neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu prepravcu/pracovníka pošty kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

5. Odstúpenie od zmluvy
5.1  Kupujúci je oprávnený do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru od prepravcu/pracovníka pošty odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
5.2  Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou na e-mail autoklem@slovanet.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, tovar, spôsob vrátenia úhrady za tovar (číslo účtu alebo poštovú adresu). Kupujúci je zároveň povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, nepoškodený, nepoužitý, bez známok opotrebenia spolu s daňovým dokladom a kópiou dokladu o zaplatení. Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný znášať všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.
5.3  Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ sú splnené všetky podmienky odstúpenia od zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru, vrátane poštovného v lehote 15 dní od splnenia všetkých podmienok odstúpenia od zmluvy na účet, poštovou poukážkou alebo v hotovosti.
5.4  Pri porušení podmienok odstúpenia od zmluvy je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
5.5  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.6 V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

5.7 V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje.


6. Ochrana osobných údajov
6.1  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ je kupujúci právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a IČ DPH pokiaľ je platcom DPH.
Tieto informácie sú nutné k identifikácii kupujúceho a k vybaveniu objednávky. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Predávajúci údaje neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (napr. prepravca). Tieto informácie sú však poskytnuté jednorázovo na vybavenie konkrétnej objednávky.
6.2  Využívaním internetového obchodu www.pneuzavazia.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov. Kupujúci udeľuje tento súhlas predávajúcemu dobrovoľne na dobu neurčitú a má právo ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mail predávajúceho autoklem@slovanet.sk.

7.  Záručné podmienky
7.1 Záručné podmienky sú riešené v reklamačnom poriadku internetového obchodu www.pneuzavazia.sk.

8. Záverečné ustanovenia
8.1  Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.pneuzavazia.sk.
8.2  Všeobecné obchodné podmienky platia v rozsahu a znení uvedenom na internetovej stránke www.pneuzavazia.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.
8.3  Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s výškou ceny za tovar, s nákladmi na dopravu, so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom uvedenými na www.pneuzavazia.sk v deň odoslania objednávky.
8.4  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky.

http://www.soi.sk/sk/Poradna/Rady-spotrebitelovi/Informacia-k-pravu-na-odstupenie-od-zmluvy-pri-kupe-tovaru-cez-internet.soi?ind=2

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.pneuzavazia.sk prijímame v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 osobne v priestoroch firmy Autoklem SK s.r.o., Mládežnícka 4473, 017 01 Považská Bystrica, e-mailom na autoklem@slovanet.sk alebo telefonicky na 0915 665 786

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.pneuzavazia.sk je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na daňovom doklade uvedená iná záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamáciu je povinný kupujúci uplatniť ihneď ako sa chyba na tovare prejaví, bez zbytočného odkladu inak nárok na reklamáciu zaniká. K začatiu reklamačného konania musí kupujúci na vlastné náklady na vyššie uvedené miesto príjmu reklamácie doručiť reklamovaný tovar, daňový doklad, doklad o zaplatení tovaru, potvrdenie servisu, ktorý montáž zakúpeného tovaru previedol, o odbornej montáži reklamovaného tovaru. Právo na reklamáciu zaniká, ak tieto podmienky nebudú dodržané.

Záruka sa poskytuje na bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť predávaného tovaru. Objednávateľ je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, používať a skladovať ho v podmienkach ktoré nemajú vplyv na dočasné alebo trvalé zmeny tovaru. Záruka nemôže byť uznaná ak bola chyba spôsobená nesprávnym skladovaním a manipuláciou s tovarom, ak boli na tovare vykonané úpravy a do tovaru bolo zasahované, tovar bol mechanicky poškodený. Záruka sa taktiež nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou montážou tovaru, následkom preťažovania alebo havárie vozidla v ktorom bol tovar namontovaný, živelnou pohromou, opotrebovaním v dôsledku používania, pripojením na neoriginálne príslušenstvo, použitím na účely, na ktoré nebol tovar určený. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, na ktoré mu bola pri predaji poskytnutá zľava.

O postupe riešenia reklamácie bude rozhodnuté ihneď, najneskôr však do troch pracovných dní od začatia reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. V prípade odborného posudzovania reklamovaného tovaru hradí náklady spojené s reklamačným konaním predávajúci v prípade, že reklamácia bola oprávnená a nebola posúdená výrobcom kladne, výrobca rozhodol, že chyba bola zapríčinená nesprávnym používaním resp. nesprávnou montážou, hradí náklady kupujúci. Reklamačné konanie bude ukončené najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamačného konania bude kupujúci oboznámený prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a následne mu bude doručený doporučenou poštou reklamačný protokol.

Ak kupujúci využije niektorú z foriem neosobného odberu tovaru (pošta, špedičná doprava, kuriér), v záručnom liste nebude vyplnený dátum predaja, pretože nie je možné s určitosťou predpokladať, že kupujúci tovar prevezme. V prípade, že tovar je doručený v poriadku, kupujúci vyplní dátum predaja podľa dátumu vyhotovenia priloženého daňového dokladu (faktúry). Prípadná reklamácia nebude uznaná vtedy, ak bude rozdiel medzi dátumom na záručnom liste a dátumom vyhotovenia daňového dokladu (faktúry).

Pravidlá ochrany osobných údajov

ÚVOD

 

Pri našej činnosti kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Pri akomkoľvek používaní Vašich osobných údajov dodržiavame príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. Získavame a používame iba také Vaše osobné údaje, ktoré skutočne potrebujeme a používame ich výlučne z oprávnených dôvodov, ktoré môžete očakávať alebo Vám vysvetlíme v týchto pravidlách ochrany osobných údajov (ďalej len „ Pravidlá ochrany osobných údajov “). Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

 

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary, ktoré ponúkame            a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu           a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov       a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie        o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ Zákon o ochrane osobných údajov “).

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu         s nami. Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. PREVÁDZKOVATEĽ

 

Autoklem SK s. r. o.

Miesto podnikania: Mládežnícka 4473, 017 01  Považská Bystrica

IČO: 50298381

živnostenský register Okresný úrad Považská Bystrica

Číslo živnostenského registra: 32993/R

 

 1. KONTAKTNÁ OSOBA

 

Ing. Michal Turičík

Mládežnícka 4473, 017 01 Považská Bystrica

+421915665786

autoklem@slovanet.sk

Osobnými údajmi sú:

 • meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia
 1. Prevádzkovateľ je autorizovaným prevádzkovateľom e-shopu www.pneuzavazia.sk. Ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")
 1. Zákazník je fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nakupuje od prevádzkovateľa tovar.

 

 1. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za
  účelom predaja tovaru koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou tovaru  
  u prevádzkovateľa.

 

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie objednávky medzi zákazníkom a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich z plnenia objednávky, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontakt, e-mail), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre plnenie objednávky.

 

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

III. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou, ktorú poskytujeme na naše tovary, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

 

IV. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 1. Pokiaľ zákazník neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné vybaviť objednávku. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie tovaru zákazníkovi.

 

 1. Po uplynutí lehôt uvedených v článku III. prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

 

 1. Zákazník je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za
  správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedný zákazník.
  Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

 

 1. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje zákazníka tretím osobám a to na:
 • dokončenie objednávkového procesu, (účtovníctvo)
 • doručenie tovaru (Slovenská pošta, a.s.)
 1. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

 

1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo:

kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

 

 1. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 1. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov,
 4. Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

 

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 1. ste napadli správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

 1. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

 1. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

 

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka:  http://www.dataprotection.gov.sk/.

 

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

 

VII. ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NWM2Y